divendres, 9 de gener de 2009

PER UNA NOVA BIOLOGIA.

UNA ENTREVISTA AMB EL DOCTOR MÀXIM SANDIN
L'altre dia vaig rebre per correu electrònic el següent document que m'he limitat a traduir i reproduir en el meu blog, per raons òbvies que els lectors descobriran amb facilitat.
La necessitat d’un canvi de paradigma tant en la ciència, com en la mentalitat dels que tenen la responsabilitat de prendre mesures polítiques, ha estat una constant dels escrits d’aquest blog des de bon començament, podeu veure-ho (entre molts d’altres escrits) aquí:
http://terraxaman.blogspot.com/2005/08/es-el-chamanismo-la-utopia-del-iii.html, escrit allà pels anys 1984-85!
i aquí:
http://terraxaman.blogspot.com/2005/07/bot-blanc.html redactat en col·laboració amb l’amic Kliment Olm de qui en soc deutor en tantes i tantes coses.
Voldria dir que encara que he rebut alguns comentaris al llarg d'aquests mesos, als autors dels quals voldria agrair des d’aquí els seus consells i suggeriments, mai fins avui ningú havia col·laborat amb tanta generositat, per això m'he atrevit a publicar aquest escrit i, a més demanar a tots els lectors que si ho creieu oportú contribuïu amb les vostres .
Tramès per “Lolo Lolailo” evidentment el nostre amic vol mantenir-se en l’anonimat:
“Interesantíssim article amb entrevista al Dr. Màxim Sandín, en el qual mostra la incoherència de les tesis de Darwin, i on ens ha dut la visió competitiva de la vida, en la qual es basa el "lliure mercat". A destacar la semblança dels seus plantejaments amb les tesis de la Nova Medicina Germànica, i del paper que tenen els virus en l'evolució.
És una mica llarg, si voleu podeu mirar-la (en castellà) a:
http://crimentales.blogspot.com/2008/10/la-bsqueda-de-una-teora-de-la-evolucin.html

“Perquè és el darwinisme una fal·làcia, i quina és la seva repercussió en les nostres vides? La nostra periodista blogera favorita, la genial Chica Zetética - Zetética, disciplina que promou el pensamient escèptic a l'analitzar i desmitificar científicament els fenòmens paranormals, pseudociencies i supersticions de tota mena-, ha publicat en el seu blog una entrevista a Màxim Sandín, destacat crimental i autor dels llibres "Pensant l'evolució, pensant la vida" i "Lamarck i els missatgers", un vell conegut en aquest portal web.El presento breument per als nostres visitants més recents: És professor d'Antropologia Física en la Universitat Autònoma de Madrid i al llarg de les dues últimes dècades està realitzant una immensa labor d'integració de dades procedents de les més diverses branques de la Biologia que posa en evidència l'absoluta incapacitat explicativa i inadequació a les observacions empíriques de la anomenada "Teoria Sintètica" neodarwinista, és a dir, la versió de la Teoria de l'Evolució que actualment continua sent acceptada per la comunitat científica i divulgada en premsa, televisió, i llibres de text, a més de constituir oficialment del cos teòric central de la Biologia moderna. Aquesta entrevista ens ofereix una oportunitat de comprendre el significat del seu treball (els subratllats són meus). . .

http://zeteticismo.blogspot.com/ -diumenge 5 d'octubre de 2008

Màxim Sandín advoca per una nova biologia científica que superi el debat neodarwinisme vs. disseny intel·ligent. El que segueix és una entrevista realitzada recentment al Dr. Màxim Sandín sobre el seu nou treball científic en biologia.
A través del correu electrònic, li vaig sol·licitar al Dr. Sandín aquesta entrevista especialment per a la meva blog, i ell va tenir l'amabilitat d'accedir a ella. Espero que els lectors del meu blog gaudeixin d'aquesta entrevista, i reflexionin sobre el seu contingut.1-En què consisteix la seva nova proposta i quina importància té per a l'estudi de les ciències biològiques actuals?

Sandín: Abans de res voldria agrair-li el seu suport al meu treball i aquesta oportunitat que em brinda d'expressar-me sense necessitat de formalismes. Això em servirà per a dir clarament una mica del que no em cansaré a insistir; que no crec que sigui exactament una proposta nova. És, en tot cas, una síntesi de propostes. Gairebé tot el que plantejo ja està dit. El que té de nou són les dades recents i el fet que aquestes dades aporten coherència a aquestes propostes que, a l'origen, eren independents entre si i, tal vegada, la reflexió sobre el seu significat conjunt, que pot ser correcta total o parcialment, però crec que no és totalment errònia.
El que he fet ha estat comprovar que moltes de les dades actuals sobre els successos més transcendentals de l'evolució s'ajusten a idees de científics més qualificats que jo, però que han estat incompresos, fins i tot atacats en el seu temps, i al relacionar-les entre si resulta una explicació coherent (encara que, segurament incompleta) i basada realment en dades empíriques. No és senzill (diria més, és impossible) explicar la idea en poques paraules, perquè, lògicament, l'explicació d'un problema tan complex com l'evolució de la vida no pot ser simple, però els trets generals que resulten d'aquestes dades són, en primer lloc, que la vida va aparèixer en la Terra en forma de bacteris i virus (fagos) abans que acabés de formar-se, el que indica que pot ser inherent a l'Univers (una propietat més de la matèria) i es pot propagar a través d'ell i “germinar” on les condicions siguin adequades.
Això va ser plantejat pel químic suec Svante Arrhenius a principi del segle passat. En segon, que els éssers vius estan formats per una agregació d'informació genètica procedent de bacteris i virus, el que actualment es pot verificar per la composició dels genomes. Aquesta idea de la “simbiogènesis” va ser proposada per Konstantin Merezkovsky, també a principis del segle passat, encara que referida només a bacteris, i represa per Margulis, però l'astrònom gal·lès Alfred Hoyle va ser el qual va proposar que els virus, amb la seva capacitat per a integrar-se en els genomes, podrien ser un mecanisme d'adquisició de nous gens. Aquesta composició dels genomes en sentit ampli, és a dir, ADN, ARN i proteïnes, que s'ha pogut comprovar després de les seqüenciacions dels de diferents organismes, explica, tant els salts reals d'organització animal i vegetal que s'observen en el registre fòssil, com la capacitat de resposta dels organismes a l'ambient.
És a dir, que els canvis en els genomes no són “a l'atzar”, sinó produïts com resposta a les condicions ambientals, de vegades, greus crisis a escala global, i es manifesten, per exemple, en activacions (duplicacions, translocacions…) de “elements mòbils” derivats de virus així com de virus endògens, és a dir integrats com part constituent en els genomes. L'interès que jo trobo en aquesta visió és que l'evolució, és a dir, la base teòrica de la Biologia, pot passar de ser una “narració contingent” és a dir no susceptible d'estudi científic ja que suposadament es tractaria de successos ocorreguts “a l'atzar”, a poder ser estudiada i compresa científicament, perquè aquesta proposta està basada en dades verificables. Però sobretot suposa un canvi radical en la concepció reduccionista i competitiva de la Naturalesa, perquè el significat dels fenòmens que han construït la vida, és tot el contrari: és d'integració, de cooperació en un procés en el qual tots els components són necessaris per al seu funcionament i d'estreta relació i interacció amb l'ambient. Les dades recents ens han mostrat que vivim immersos (literalment) en un mar de bacteris i virus que són (segueixen sent) fonamentals en el manteniment de “la xarxa de la vida”. Que el seu caràcter patogen es produeix quan alguna agressió altera les condicions naturals de les seves activitats.


2-En cas de ser correcta la seva proposta, té ella implicacions o rellevància per a altres àrees de la ciència, per exemple, la medicina?
Sandín: La medicina actual disposa d'una tecnologia impressionant per al diagnòstic i per a la cirurgia, però des del punt de vista del tractament, de la curació de malalties orgàniques sembla un autèntic desastre. Es tracten els símptomes (no la malaltia) amb medicaments que provoquen efectes secundaris, sovint pitjors que la malaltia tractada (i d'ambdós aspectes he tingut experiència directa). En l'origen d'aquest problema hi ha una doble causa: d'una banda, la concepció reduccionista de considerar i tractar els teixits i òrgans com parts individuals de l'organisme, derivada de la visió biològica convencional (el que inclou la concepció de lluita permanent contra tots els “microorganismes”), però crec que hi ha una altra causa més tèrbola: els enormes interessos econòmics que hi ha darrera de la indústria farmacèutica. Però això seria llarg de documentar.
Quant a les implicacions de la meva proposta en la medicina, no sóc expert en patologies i menys en el seu tractament, però puc intuir la relació amb ella mitjançant la idea que les patologies no són un fenomen “normal” ni inscrit en els gens, sinó el resultat de desestabilitzacions de les condicions naturals, d'algun tipus d'agressió a l'organisme prou greu per a fer que aquest, a pesar de la seva capacitat de resposta, de “reajustament”, no pugui reaccionar adequadament. També que l'organisme és un “tot”, un sistema subtilment interconnectat en la seva totalitat. Una connexió en la qual el sistema neuroendocrí té un paper fonamental. No existeix un fetge com una peça individual. Un òrgan no és res (no existeix) si no hi ha altres que funcionin en interconnexió per a formar un organisme, al seu torn interconnectat amb altres organismes i amb l'ambient (en la Naturalesa no existeix, no pot existir, un animal només, ta sols com abstracció o en un zoològic).
En diverses ocasions s'han posat en contacte amb mi seguidors del Doctor Hamer i la seva Nova Medicina. Pel que he pogut llegir només d'una manera superficial, sembla que la seva visió de la malaltia i la seva curació comparteix aquesta concepció de la Naturalesa, però, segons he comprovat, no està ben vist per les autoritats de la medicina convencional. Suposo que és utòpic pensar que es pot “tornar” a aquesta forma de pràctica de la medicina. Crec que la indústria farmacèutica no la miraria amb simpatia.
3-Quin creu vostè que són les falles bàsiques de la teoria sintètica de l'evolució? .

Sandín: La més rellevant, i és “bàsica” perquè està en la base de la teoria, el que implica a tota ella, és la seva absoluta desconnexió de la realitat, de la Naturalesa. Aquesta desconnexió comença amb la formulació del concepte de selecció natural. Només a un naturalista afeccionat se li pot ocórrer intentar explicar fenòmens naturals extrapolant alguna cosa tan evidentment contrari al que es produeix en la Naturalesa com la selecció premeditada que els ramaders i agricultors apliquen a animals i plantes, triant animals o plantes anòmals, de vegades, fins al punt de ser totalment inviables en condicions naturals, i eliminant o no deixant reproduir-se als que són normals, sans i perfectament viables.
Ja he escrit en diverses ocasions que l'explicació de l'èxit d'aquesta concepció, de “la lluita per l'existència” i de “la supervivència del més apte”, l'han donat amb gran lucidesa i amb arguments molt sòlids il·lustres pensadors, des de Bertrand Rusell a Nietzsche, passant per Bernard Shaw, però el que resulta sorprenent és conèixer com es va construir la Síntesi “moderna” que, se suposa, és la base teòrica actual de la Biologia. Quan els coneixements en genètica de principis del segle XX, van començar a qüestionar la idea de canvi gradual, imprescindible per a l'actuació de la selecció natural, el matemàtic G. H. Hardy, professor en Cambridge, va escriure, (pel que sembla, en el puny de la camisa mentre menjava) a petició de R. C. Punnett, un fervent darwinista, la “solució” (la fórmula p + q = 1) al problema que els genetistes plantejaven sobre la impossibilitat que una mutació aleatòria, que són extremadament infreqüents, s'estengués a tota l'espècie.
Basada en càlcul aleatori simple, va partir de la base que cada “gen” produïa directament un caràcter amb dos alelos, un dominant de freqüència p i altre recessiu (q) i que els gens eren entitats discretes situades en els cromosomes com els comptes d'un collaret. És el que es va anomenar la “genètica de la borsa de mongetes”, és a dir, el càlcul de les probabilitats que en una borsa amb la meitat de mongetes blanques i l'altra negres, es tragués una d'un color o altre. Pel que sembla, Hardy es va negar a publicar la hipòtesi perquè li va semblar massa simplista, però els darwinistes es van abalançar sobre ella com taula de salvació de la idea de la selecció natural actuant sobre petites variacions, concepció qüestionada pels genetistes, que ja sabien que la transmissió dels caràcters fenotípics era més complexa.
Però si aquesta “ocurrència” està allunyada de la realitat, el que no comprenc és com han pogut assumir biòlegs que estudien, que observen la Naturalesa real, les condicions que, suposadament, s'han de complir perquè les fórmules “funcionin”: que el nombre d'individus de l'espècie tendeixi a infinit, que tots ells tinguin la mateixa possibilitat de creuar-se uns amb uns altres, que es reprodueixin només una vegada (els pobres) i desapareguin… simplement absurd. És a dir, sempre serà una suposada explicació elaborada amb fórmules matemàtiques al marge de la Naturalesa. Per a un biòleg resulta desconcertant pensar en això. En com es va fer i com s'ha imposat una explicació totalment desconnectada de la realitat amb el clar objectiu de mantenir la idea de la selecció natural. Però algun motiu haurà… .


4-Dóna suport la seva teoria alguna versió del creacionisme o del anomenat disseny intel·ligent? Què opina vostè d'aquest tema?

Sandín: Aquesta és una de les poques coses que tinc absolutament clares. No existeix la menor relació entre la ciència i la religió. Són dues creacions del pensament humà totalment distintes. Pels seus objectius, per la seva metodologia, no tenen gens en comuna. Segons crec entendre, la religió (en la seva pràctica o concepció més “pura”, perquè hi ha algunes pràctiques i objectius “oficials” que no ho són tant) busca una explicació transcendent, metafísica a les preguntes o dubtes existencials. Algunes, perquè crec que no totes, pretenen estar en possessió de La Veritat (per cert, com els darwinistes). La ciència es limita, més modestament, a intentar buscar explicacions verificables experimentalment a fenòmens naturals, materials. Clar que la seva pretensió última seria disposar d'una explicació “total”, però com sabem els científics això és molt difícil. Tal vegada impossible. Només cal mirar als físics, les teories dels quals de la Relativitat i la Mecànica Quàntica han arribat a el màxim nivell de precisió en la descripció de la realitat conegut fins a ara i encara estan buscant una teoria unificadora que els de coherència.
Quant a la “teoria” del disseny intel·ligent, no la considero dintre de l'àmbit de la ciència, perquè la seva “explicació” està fora de la pràctica científica empírica. Un científic ha d'arribar fins a on li duguin les dades disponibles, i si hi ha coses que no es poden explicar, el raonable i basat en experiències prèvies és esperar que noves dades o noves metodologies o investigacions aportin més informació. Però això no vol dir que, en la seva vida personal, no pugui tenir les creences que consideri oportunes. Una confessió personal que espero que aclareixi una mica al que li pugui interessar: Els meus dos amics que considero més intel·ligents són “creients”, cadascun a la seva manera. Però tenen clar que la Ciència no té cap relació amb les seves creences. És a dir, que no crec que sigui una qüestió de ments simples, i d'això hi ha hagut suficients exemples. Jo em considero agnòstic, perquè crec que autodefinirse ateu és perfectament equiparable, quant a arguments i a suposades “proves” a ser un creient acrític, perquè així com no existeixen proves empíriques a favor d'uns tampoc les hi ha a favor dels altres, és a dir, no es pot “demostrar”, arribar a una conclusió racionalment, i perquè, insisteixo, no es tracta d'un tema científic (per cert, la “croada” de Dawkins em sembla patètica). El que sí és cert és que els meus amics em donen una certa enveja, perquè potser les seves conviccions expliquin, d'alguna manera, l’ extraordinàriament bones persones que són.
5-Té suport científic la seva nova teoria?

Sandín: Aquesta pregunta pot tenir una doble resposta. Si s'interpreta com referida que (la meva proposta) estigui recolzada en dades científiques, la resposta és si. Si es tracta de suport dels científics, dels meus col·legues, excepte alguns casos en veu baixa i amb una curiosa actitud de clandestinitat, podria dir que, oficialment, no. De totes maneres, no em faig il·lusions. Si científics infinitament més coneguts i prestigiosos que jo (amb sobrats motius), com poden ser Alfred Hoyle o von Bertalanffy que han elaborat propostes més o menys semblants han estat ignorats, seria ingenu per la meva banda esperar millor sort.
6-Actualment, alguns científics pensen que la teoria darwinista dóna suport l'ateisme; pel que el rebuig d'aquella semblaria donar suport indirectament a la religió la seva nova proposta implica algun tipus de cosmovisió religiosa, o afecta alguna creença ideològica particular?

Sandín: Quant al primer aspecte, crec que aquesta és una visió simplista i alguna cosa infantil. En primer lloc, pel que he comentat abans sobre l'absència de relació entre ambdós aspectes. Però han convençut a molts biòlegs que Darwin va anar el primer a donar una (suposada) explicació materialista de la vida, com si els (veritables) científics i filòsofs anteriors es basessin en “supersticions”, i això “va eliminar la necessitat Déu per a explicar la nostra presència” i sembla que amb això tenen suficient per a no embullar-se en raonaments complexos. Crec que alguns científics tenen una gran inclinació per les explicacions simples.
El que sí és una realitat és que utilitzen aquests arguments per a llançar acusacions o sospites de “creacionista encobert” contra els quals intentem discutir el darwinisme. I aquí no puc deixar d'esmentar l'actitud inquisitorial de Richard Dawkins que és bastant coneguda gràcies a la difusió per Internet. Per si no ha fet suficient dany a la Biologia amb la seva “ocurrència” de el “gen egoista” i el que ha significat d'obstrucció per a la comprensió del que, gràcies a ell, es considerava (i encara hi ha qui ho segueix creient) ADN “escombraries” que, no obstant això, ha resultat ser un dels components fonamentals dels genomes, i amb la concepció sòrdida (es podria dir patològica) de la vida, de la realitat, que ha transmès a molts joves biòlegs que el consideren “un geni”, ara es dedica a perseguir i a desqualificar amb mentides a les persones que, honradament, intenten llançar una mica de llum a l'estudi de l'evolució. Em sembla un personatge nefast.
Quant a la segona part, començaré per la qüestió ideològica. La meva proposta és o, almenys, pretén ser científica. Està basada en dades concretes, verificables. Des d'aquest punt de vista, el qual pensi que la ciència és una activitat al marge de condicionaments socials, històrics o ideològics, pot dedicar-se a analitzar els seus aspectes empírics i verificar la seva adequació a les dades reals. Però els filòsofs i historiadors de la Ciència han posat de manifest d'una forma molt sòlida la relació de les idees científiques amb les idees dominants en cada època (que, com sabem, solen ser les dels quals dominen). Per a mi ha quedat molt clar estudiant l'origen i la implantació del darwinisme que, com ha dit molt lúcidament Bertrand Russell, és una projecció sobre la Naturalesa dels principis econòmics i socials de el “laissez faire”, de el “lliure mercat”.
No és necessari ser un analista molt subtil per a detectar aquesta relació en els termes que s'utilitzen per al que ells pensen que és descriure, però en realitat és interpretar, els fenòmens naturals: competència, cost - benefici, explotació de recursos, estratègies, etc., em resulten divertits els científics que es proclamen “objectius” i asèptics mentre apliquen aquests termes empresarials als fenòmens naturals. Suposo que és impossible deslligar les interpretacions científiques de la concepció de la realitat, de les conviccions, i això es posa de manifest fins a en disciplines tan aparentment al marge del context social com la Física. El debat entre Albert Einstein i els pares de la Mecànica Quàntica, Planck i Bohr, estava motivat perquè Einstein era creient (a això em referia quan deia que no sembla una qüestió de ments simples), i no admetia la incertesa que es derivava d'aquesta teoria. Si assumim això, ningú pot estar segur que la seva concepció científica no estigui basada en la conformació de la pròpia visió de la realitat elaborada al llarg de la seva història personal. Suposo que la concepció a la qual he arribat intentant integrar coherentment les dades que he aconseguit recopilar no està lliure dels meus prejudicis. Els termes integració, complexitat, cooperació, necessitat de tots els components, influència de l'ambient… tenen un significat al que es pot buscar una connotació ideològica (per descomptat, radicalment oposada a la de “la supervivència del més adequat”), però la meva condició de biòleg i el meu interès per l'evolució humana i l'ecologia humana m'han despertat una enorme admiració pels quals els científics “occidentals”, especialment els antropòlegs de les potències colonials imbuïts de la seva pròpia superioritat “evolutiva”, anomenaven “homes primitius” sense comprendre'ls, sense comprendre absolutament gens.
Cada dia tinc més clar que el que anomenaven (i encara anomenen) “homes primitius” eren més savis que els “moderns” i possiblement més com més “primitius”. Ara hi ha molts coneixements, molta tecnologia (que s'associa simplistament amb una intel·ligència superior), però poca saviesa. No hi ha més que comparar el coneixement i la relació amb la Naturalesa dels uns i els altres i comprovar a on ens ha dut la concepció d'aquesta, i l'actuació en conseqüència, dels homes “civilitzats”. Crec que l'allunyament de la Naturalesa va començar molt recentment en la llarga història de la Humanitat, quan va començar l'acumulació de possessions no essencials i el naixement de la riquesa i el poder, però s'ha accentuat d'una manera demencial a partir de la revolució industrial i de la implantació de l'economia de “lliure mercat” amb el seu apèndix científic, el darwinisme i la seva visió competitiva. Si hagués de decantar-me per una ideologia i una cosmovisió religiosa, serien poc conflictives actualment i, per descomptat, amb poc futur. Serien una mica semblant al col·lectivisme “primitiu” i al animisme. Cada dia m'impressiona més la Naturalesa i la consciència del seu poder. Quan paso pel que fa uns anys eren camps de cultiu, hortes i arboredes en l'entorn de la regió on vaig néixer i viure, se'm fa un nus en l'estómac i em donen ganes de demanar perdó als animals i a les plantes que havia pel que els han fet els meus congèneres. Sí, crec que em vaig a “convertir” a l’animisme.

7-És possible que tants científics estiguin equivocats sobre la teoria de l'evolució? Molts podrien preguntar-se: Si la proposta del Dr. Sandín és correcta, per què no és acceptada ni reconeguda per la comunitat científica? Què respondria vostè a això?

Sandín: En primer lloc, vull insistir en el que vostè, adequadament, planteja. No puc afirmar que el meu (esbós de) proposta sigui absolutament “veritable”. I menys completa, però correcta sí, perquè està elaborada d'una forma que s'ajusta al mètode científic, i els científics sabem que la veritat absoluta no existeix en ciència, només aproximacions a la veritat o veritats parcials (i això ho saben bé els físics), i lògicament, seria absurd pretendre explicar “tot” (això només ho “pot fer” el darwinisme i alguna religió), però crec que permet explicar els fenòmens principals del procés evolutiu a partir de l'existència de la vida en la Terra (i, com a conseqüència, molts dels fenòmens biològics actuals), d'una forma més ajustada a les dades reals que la teoria convencional. Quant a l'acceptació, un argument que he escoltat i llegit per a devaluar la meva proposta és que “no sóc especialista”. Evidentment, cada especialista sap del seu tema infinitament més que jo. Però es tracta d'intentar relacionar tot. No es pot ser “especialista” en l'evolució, a tot estirar, un estudiant permanent. Ja he insistit que hauria de ser un treball cooperatiu (que malament els ha de sonar als darwinistes) de molts especialistes. Una sola persona no pot investigar (i menys, comprendre) a fons tots les dades, tota la informació que s'ha acumulat. (Encara que ja va dir Pascal que val més saber alguna cusi de tot, que saber-lo tot d'una sola cosa). Per això, la labor només pot ser realitzada estudiant, intentant entendre i, si escau, reinterpretar, el que uns altres descobreixen. Els especialistes estan massa tancats en el seu tema i ni tan sols es plantegen la possibilitat que el seu enfocament, condicionat per la concepció convencional, sigui erroni. Fa temps vaig llegir una entrevista a un prestigiós especialista que duu anys tancat en un tipus d'investigació “unidireccional”, sense un sol pas fora de la sendera. Deia amb cert to de satisfacció que feia deu anys que no llegia un llibre. Només articles del seu tema d'investigació (en els quals tots pensen igual, estan formats igual, usen els mateixos mètodes i publiquen les mateixes coses amb idèntica perspectiva). Jo crec que és necessari llegir, no només altre tipus d'articles científics sinó altres llibres, llibres que han escrit grans pensadors o literatura de qualsevol classe, i estar connectat amb la realitat. Mai se sap d'on et pot venir una idea, perquè hi ha molta gent que pensa amb molta lucidesa. Molts, per no dir la majoria dels especialistes, són nois que han estudiat molt durant la seva carrera, que han aconseguit una plaça en un laboratori amb un treball molt especialitzat molt dur i molt competitiu i han estat tota la seva vida amb això. No disposen ni d'un segon per a dedicar-se a llegir no ja llibres, sinó articles d'altra disciplina. Al final són “els quals més saben” d'aquest tema tan especific i són fins i tot premiats i reconeguts mundialment, però quan els pregunten per temes més generals, com on duran a la Humanitat les seves investigacions, les seves respostes són infantils, sense la menor connexió amb la realitat. Alguns fan l'efecte de tenir una concepció de la realitat, de la vida, no gaire més madura que la qual tenien quan van entrar el la universitat Jo he llegit arguments de premis Nobel que m'han deixat estupefacte. Per això crec que en la seva formació hauria de tenir, i és possible fer-lo, una visió general, encara que fos superficial, que relacioni els coneixements obtinguts en les diferents disciplines, perquè això donaria el context adequat a les seves investigacions. Conec casos de joves que han estat anys estudiant una proteïna d'un virus sense saber com és aquest virus, què fa, on està… Però no sembla que sigui aquest el camí, sinó mes bé al contrari. Sembla que la idea és formar especialistes en funció de “les necessitats del mercat”.8-En els seus escrits, s'evidencien reflexions crítiques sobre la societat i plantejaments filosòfics i sociològics. Quina importància tenen aquests factors per a les ciències biològiques i en particular, per a la seva pròpia teoria?

Sandín: Aquesta pregunta està resposta en gran part en les respostes anteriors, però volgués ampliar el tema dels plantejaments filosòfics. Pel que he pogut comprovar, la Filosofia està mal vista pels meus col·legues (almenys, pels quals han parlat d'això amb mi). Semblen tenir la idea que la Filosofia és una mica “antiquat”, una espècie de xerrameca buida que es perd en divagacions “metafísiques” i que la forma de pensament “més avançada” és el pensament científic. Però em sembla ingènua la creença a cegues en el que es considera científic i objectiu quan no es té la capacitat per a distingir entre el que tu penses i el que t'han ensenyat a pensar. Entre descripcions objectives i interpretacions basades en prejudicis. La tasca bàsica de la Filosofia és “pensar el pensat”. Reflexionar sobre el que es dóna per sabut. Segons Fernando Savater “representa l'autonomia de l'individu enfront de veneracions establertes” i això és essencial en el problema que ens ocupa. Una concepció molt actual de la Filosofia és la qual ens proposa Maurici Abdalla: la qual tracta de reflexionar sobre els problemes del nostre temps, de comprendre la realitat que vivim. En aquest sentit em va enlluernar Michael Foucault amb el seu llibre “Les paraules i les coses” en el qual disseccionava els dogmes i els valors més assumits de la nostra cultura “occidental” amb dades històriques i arguments que poden ser utilitzats per qualsevol que es detingui a pensar sobre ells. Em va fer l'efecte que no és necessari ser una ment privilegiada per a atrevir-se a reflexionar sobre la realitat en termes filosòfics. Clar que no hi ha garantia d'arribar a “la veritat”, però és un exercici alliberador. De “autonomia”. Per això, quan veig als meus joves col·legues totalment convençuts que la dura concepció darwinista de la realitat és una visió científica i objectiva despullada de sentimentalismes o idealismes, o repetir literalment el que els han ensenyat com si ho haguessin pensat ells, em produeix una sensació de desànim, perquè em dóna pena que nois intel·ligents que podrien fer aportacions importants a la Biologia estiguin limitats per l'adoctrinament. Fernando Savater diu de la Filosofia que “Qui per raons espúriament funcionals tracten de disminuir avui el seu pes en l'ensenyament, pretenen sens dubte també la submissió al poder inqüestionat i no la mera eficàcia laboral”. Tot això ve al cas perquè, curiosament, han estat filòsofs i estudiants de filosofia els quals han assumit amb perfecta naturalitat els meus qüestionaments del darwinisme i han comprès la seva pertinència, fins i tot el meu dret (fins i tot la meva obligació) d'intentar buscar una alternativa, mentre que la majoria de les reaccions que he conegut dels meus col·legues han estat d'escàndol. Com si no poguessin concebre que una persona vulgar i corrent pogués atrevir-se a qüestionar a un “geni” i menys a manifestar idees que contradiuen “la veritat” inqüestionable del darwinisme. La qual “tots els científics” assumeixen.

9-Quina literatura recomanaria per als joves científics i professionals que vulguin explorar alternatives científiques al neodarwinisme o acostar-se més a la seva pròpia proposta?

Sandín: Crec que el llibre que dóna una visió més completa, mes integral de com és la relació de l'home amb la Naturalesa, les causes de la deterioració d'aquesta relació, entre unes altres la concepció darwinista de la naturalesa, i com s'hauria de recuperar és “El tao de l'ecologia” de Edward Goldsmith. La forma que aborda aquestes qüestions amb consideracions científiques, ètiques, filosòfiques, històriques… em sembla molt enriquidora per als joves lectors. Quant a l'aspecte evolutiu, fa dos o tres anys, un alumne em va prestar (i em “va requisar” ràpidament) un llibre de Fred Hoyle i Chandra Wickramasinghe, "L'Evolució de la Vida des de l'Espai Exterior" editat pel fons de Cultura Econòmica, que em va sorprendre perquè utilitzava arguments molt semblants als quals jo havia emprat i arribaven a conclusions semblants, encara que no hauria de sorprendre'm que altres persones, partint de dades semblants arribin a les mateixes o semblants conclusions, i menys tenint en compte que va anar l'article “Evolution from space” de Hoyle el qual va motivar el meu interès pels virus com aportadores d'informació genètica. Tenen algunes diferències de perspectives amb les quals jo plantejo, però és possible que les correctes siguin les seves. No he aconseguit trobar-lo, però ho recomano vivament als estudiants i estudiosos que no estiguin massa condicionats per l'adoctrinament (que, de vegades, sembla tenir conseqüències irreversibles). Quant a altres alternatives, com, per diferents motius que he explicat en alguna ocasió, no m'assec identificat amb les més conegudes, no puc recomanar honradament cap concreta. Només puc suggerir que les estudiïn, que llegeixin, per exemple, algunes de les obres que figuren en la seva pàgina i, com Vostè diu, que pensin per si mateixos. .

10 -Una mica més que li agradaria agregar per a finalitzar?


Sandín: Si. I aquí vaig a esplaiar-me perquè hi ha un problema que em produeix veritable angoixa. No es tracta només d'alguna cosa ja de per si mateix tan inconcebible com que una ciència tan essencial com la Biologia estigui, en el segle XXI, sense base teòrica. El preocupant és que la investigació actual dirigida i finançada per interessos comercials i les seves suposades aplicacions poden implicar greus conseqüències. Però no només en el cas (molt possible) que es produeixi algun error, sinó en el cas improbable que aconseguissin el que pretenen. Intentaré explicar això de la forma més breu i simplificada possible: Les dades recents sobre les característiques de la informació genètica han posat de manifest que és d'una enorme complexitat, que l'antic concepte de “gen” no té entitat real perquè són seqüències que poden estar en fragments repartits pel genoma, que es combinen en funció de circumstàncies concretes, que, a més, una seqüència pot codificar proteïnes diferents en funció de les condicions ambientals, que l'expressió d'una seqüència depèn de la coordinació de la totalitat del genoma, al seu torn, condicionada per l'ambient… Però a més, fins al 10% del genoma està constituït per virus endògens que participen activament en diferents funcions del genoma, però que poden reconstruir la càpsida i convertir-se en infectius per una agressió ambiental, i que la immensa major part del genoma està format per elements mòbils i seqüències repetides derivades d'aquests, i també susceptibles d'activació davant estímuls ambientals. Si tenim en compte aquestes dades reals quan escoltem parlar a científics, per exemple, que han “creat” un virus suposadament invectivat per a introduir en el genoma una proteïna per a combatre el càncer, o per a produir porcs transgènics per al transplantament d'òrgans, quan s'afirma que s'ha trobat el gen de la tendència a l'alcoholisme (fins i tot el de la infidelitat),o parlen que “canviant els gens” s'aconseguiran fills més intel·ligents, més sans, o viure dos-cents anys, fins i tot regenerar membres introduint en l'home els gens amb que les sargantanes regeneren la cua, pot semblar còmic per a una persona amb sentit comú, però la realitat és que pot representar un greu perill, no només pel risc d'activació i hibridació de virus endògens (com desgraciadament s'ha produït amb el virus de la SIDA), sinó perquè vivim immersos literalment en un mar de virus i bacteris i no podem controlar les conseqüències d'aquestes manipulacions basades en una concepció de la informació genètica i dels virus superada pels coneixements actuals. I aquestes dades reals fan molt improbable (jo crec que impossible) que aconsegueixin aquests objectius. Però el més penós és comprovar que els científics (els especialistes) que plantegen aquests objectius no han reflexionat sobre les seves conseqüències en el cas que ho aconseguissin, perquè aquestes investigacions estan finançades per empreses que han invertit enormes sumes amb fins comercials (com sabem, hi ha un enorme mercat de “patents” de “biofàrmacs” i de gens i proteïnes), i les seves hipotètiques aplicacions serien per als quals poguessin pagar-lo (per descomptat, no estan pensades per a compartir-les amb tota la Humanitat). S'hauran parat a pensar en la situació que posarien a ha Humanitat si només uns privilegiats tinguessin accés a aquestes “millores”? S'hauran parat a pensar, fins i tot, en el terrible, l'insuportable que pot ser viure dos-cents anys? Clar que això seria en cas que a la Humanitat li quedessin dos-cents anys per davant, perquè suposo que haurà llegit que Stephen Hawking afirma que no queden més de cent anys per a la catàstrofe global i que el futur està en la colonització de l'espai, però, Qui se suposa que aniran? Qui se suposa que tindran aquesta possibilitat? No seria més raonable detenir aquesta bogeria i intentar viure d'una forma que faci possible que en el Món hagi lloc per a tots? Tinc la sensació que amb la idea de “la supervivència del més apte” s'ha creat una forma de pensament al marge de la realitat, de la qual s'han contagiat fins als científics més brillants en el seu camp. Potser sembli grandiloqüent o pretensiós, però crec que és un símptoma de decadència de tota una “civilització”. . El meu amic Maurici Abdalla em va a renyar, però si sóc sincer, no tinc la menor esperança que es recapacitarà i es detindrà aquesta carrera cap al no-res, encara que això no va a impedir que segueixi treballant com si hagués esperança. Perquè el que tinc clar que no van a aconseguir és destruir la vida sobre la Terra i potser s'estiguin creant les condicions per al següent “salt”. Aquesta pot ser l'esperança